Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem https://jawa.waw.pl/ jest prowadzony przez JAWA Bartłomiej Wyszkowski, ul. Graniczna 25a, Nowa Iwiczna k/Warszawy, 05-515 Mysiadło, NIP 5252276543, REGON 015626630

2. Dane teleadresowe JAWA, umożliwiające Państwu kontakt:

1) adres pocztowy: JAWA Bartłomiej Wyszkowski, ul. Graniczna 25a, Nowa Iwiczna k/Warszawy, 05-515 Mysiadło;

2) numer telefonu: +48 (22) 711 07 81

3) adres poczty elektronicznej: jawa@jawa.waw.pl.

3. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklep niezbędne jest urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych oraz wprowadzanie tam danych i poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych lub urządzenie do prowadzenia rozmów telefonicznych.

4.  Ceny wszystkich produktów widocznych na stronach sklep są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

5.  Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez JAWA.

6.  JAWA zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, bądź wprowadzenia w nich zmian.

7.  JAWA oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

8.  JAWA dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronie sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi JAWA.

9.  W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktu, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, JAWA zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, JAWA informuje na stronie sklepu.

10. Do złożenia zamówienia w sklepu konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością sklepu mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez JAWA roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2 Transakcja

1. Zamówień w sklepu można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy i zarejestrowanie się (założenie konta) na stronach internetowych sklepu oraz telefonicznie na numer wskazany na stronach internetowych.

2. Podczas dokonywania zamówienia jesteście Państwo zobowiązani do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez JAWA drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez JAWA, umowa uważana jest za zawartą.

§ 3 Płatność

W sklepu istnieje możliwość płatności za produkt w następujący sposób:

1) przelew na konto bankowe (przelew tradycyjny),

2) poprzez usługę tpay.pl (płatność online).

Gdy podczas składania zamówienia wybrana zostanie płatność przelewem tradycyjnym, kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia w terminie do 7 dni. JAWA zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia nie opłaconego w  tym terminie.

§ 4 Dostawa

1.  Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie sklepu.

2.  Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach sklepu ewentualnie będzie uzgadniany telefonicznie.

3.  JAWA dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktu nastąpiła w czasie podanym w sklepu. W przypadku niemożliwości dostawy produktu w wyżej wymienionym czasie, zostaniecie Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

4.  Koszt dostawy produktu jest podany na stronie internetowej sklepu przy każdym produkcie.

5.  Dostawa realizowana jest na podstawie opłaconego zamówienia.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.  Jeśli jesteście Państwo konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, wówczas mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.  Jednakże prawo odstąpienia nie dotyczy dzienników, periodyków lub czasopism, w przypadku zamówienia tych produktów nie możecie Państwo odstąpić od umowy. Powyższe nie dotyczy jednak prenumerat.

3.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie produktu.

4.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, może być Państwu przesłany łącznie z Produktem, ewentualnie drogą elektroniczną, jeśli tą drogą produkt jest zamawiany.

5.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.  Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1.  Mają Państwo obowiązek sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z umową w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia produktu należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.

2.  Jeżeli niezgodność produktu z umową ujawni się po dostawie przez kuriera reklamacja powinna być zgłoszona przez Państwa telefonicznie lub mailowo albo też osobiście w biurze JAWA pod w/w adresem pocztowym.

3.  JAWA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i poinformuje o swej decyzji w tym zakresie telefonicznie lub mailowo.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), a w stosunku do konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego także ustawa z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

2.  JAWA szanuje Państwa prawa do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://jawa.waw.pl/content/2-polityka-prywatnosci 

3.  Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://jawa.waw.pl/content/3-regulamin  i w wersji pisemnej pod adresem pocztowym JAWA jawa@jawa.waw.pl.

 

Załącznik - Wzór Odstąpienia

wzor-odstapienia.pdf
wzor-odstapienia.doc